Close
Soalan Lazim
Maklum Balas
Hubungi Kami
Peta Laman

Bahagian Industri Makanan

Last updated : 14/01/2022

Carta Organisasi Industri Makanan


VISI BAHAGIAN
Mentranformasikan industri hiliran sektor perikanan sebagai pertumbuhan ekonomi  negara.
MISI BAHAGIAN
Melahirkan usahawan yang  kompeten dan berpendapatan tinggi.
OBJEKTIF BAHAGIAN

 1. Mentranformasikan industri pemprosesan hasil perikanan menjadi sektor yang kompetitif dan maju.
 2. Mempertingkatkan produktiviti dan kemahiran  usahawan  dan tenaga manusia (pekerja) melalui program pembangunan modal insan.

 

PIAGGAM PELANGGAN BAHAGIAN IM

 • Memberi keputusan terhadap permohonan program Pembangunan Industri Makanan dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh terima dengan syarat permohonan adalah lengkap
 • Mengemukakan laporan prestasi berkaitan pelaksanaan projek Industri Makanan kepada agensi berkaitan sebelum atau pada 10 haribulan setiap bulan
 • Menyediakan data risikan harga bahan mentah pemprosesan pada setiap bulan
 • Menyedia maklumbalas dan maklumat program pembangunan Industri Makanan kepada Kememterian dan agensi terlibat dalam tempoh 5 hari bekerja
 • Melaksanakan pemantauan dan penilaian projek Industri Asas Tani secara berkala
 • Membantu usahawan bimbingan  memperolehi pendapatan melebihi RM2,000.00/ bulan
 • Membantu usahawan bimbingan LKIM mendapat Sijil Halal dalam tempoh 3 Tahun perniagaan beroperasi
 • Mengadakan mesyuarat Jawatankuasa IM  1 kali dalam setahun
 • Mengeluarkan Buletin Usahawan pada setiap tahun

 

FUNGSI BAHAGIAN INDUSTRI MAKANAN

 1. Memoden dan mentransformasikan usahawan industri makanan bagi melahirkan usahawan komersil dan berpendapatan tinggi.
 2. Menggalakkan penglibatan Persatuan Nelayan/ syarikat swasta dan pertubuhan lain (siswazah/belia/wanita) dalam bidang industri asas tani.
 3. Memperkukuh program pengkomersilan dan informasi produk usahawan industri asas tani bagi menghasilkan produk yang berkualiti dan memenuhi kehendak persijilan keselamatan makanan.
 4. Mewujudkan pangkalan data maklumat produk IAT.
 5. Meningkatkan kemahiran usahawan bagi mewujudkan usahawan yang berilmu, berdaya tahan dan berdaya saing.
 6. Melatih dan membimbing pemeroses dalam sektor perikanan.

 

SKOP BAHAGIAN  IM

PPHP                   – Pusat Pemprosesan Hasil Perikanan
PUB                     – Program Usahawan Bimbingan
SDSI                    – Satu Daerah Satu Industri
KPI                       – Usahawan KPI  Menteri
Fishpro Gallery    – Pusat pengumpulan dan penjualan produk-produk usahawan bimbingan LKIM
SEKSYEN-SEKSYEN DI BAHAGIAN INDUSTRI MAKANAN.

i.    Seksyen Pembangunan Usahawan dan Pusat Pemprosesan Hasil Perikanan

Fungsi:

 1. Memoden dan mentransformasikan usahawan industri asas tani bagi melahirkan usahawan komersil dan berpendapatan tinggi.
 2. Menggalakkan penglibatan Persatuan Nelayan/ syarikat swasta dan pertubuhan lain (siswazah/belia/wanita) dalam bidang industri asas tani.

Aktiviti:

 1. Membangunkan usahawan dalam bidang asas perikanan & bukan perikanan.
 2. Membangunkan usahawan di bawah Program Pembasmian Kemiskinan.
 3. Membangunkan Usahawan Siswazah Tani.
 4. Melaksanakan Program Mempelbagai & Meningkatkan pendapatan usahawan.
 5. Membangunkan Usahawan di bawah Program SDSI.
 6. Membangunkan pusat pemprosesan di Persatuan Nelayan.
 7. Meningkatkan kapasiti premis pusat pemprosesan.
 8. Meningkatkan keupayaan pengeluaran (premis pemprosesan & peralatan)
 9. Melaksanakan program-program pembangunan  PKS/IKS bersama dengan Kerajaan Negeri/ swasta/ECERDC dan lain-lain.
 10. Membangunkan lot-lot PKS/IKS untuk dioperasikan usahawan di tanah milik LKIM/PN/Kerajaan Negeri.
 11. Menyelaras &  memantau projek-projek usahawan/ PPHP.
 12. Projek-projek ekonomi KUNITA.

ii.    Seksyen Peningkatan Kualiti dan Pengkomersilan Produk

Fungsi:

 1. Memperkukuh program pengkomersilan dan informasi produk usahawan industri asas tani bagi menghasilkan produk yang berkualiti dan memenuhi kehendak persijilan keselamatan makanan.
 2. Mewujudkan pangkalan data maklumat produk IAT.

Aktiviti:

 1. Peningkatan kualiti dan keselamatan produk usahawan dan PPHP.
 2. Pembangunan pembungkusan & perlabelan produk IAT.
 3. Meningkatkan keupayaan pengeluaran kumpulan sasar dari segi teknologi & kepelbagaian produk berasaskan ikan.
 4. Pengkomersilan produk baru.
 5. Membangun & memperluas produk tambah nilai (value added).
 6. Membangunkan persijilan produk (kilang/premis dan produk)
 7. Membangun & meningkatkan Pusat Pengumpulan Produk.
 8. Membangun dan meningkat keupayaan pengeluaran dan kualiti produk bagi Kilang Budu Geting dan Kilang Keropok Moden Besut.
 9. Menjalankan risikan harga untuk bahan mentah/ produk proses &  pemasaran produk.
 10. Mewujudkan pangkalan data maklumat pemeroses dan usahawan pemeroses asas perikanan & bukan perikanan.

iii.    Seksyen Peningkatan Kemahiran Usahawan dan Pentadbiran

Fungsi:

 1. Meningkatkan kemahiran usahawan bagi mewujudkan usahawan yang berilmu, berdaya tahan dan berdaya saing.
 2. Melatih dan membimbing pemeroses dalam sektor   perikanan.
 3. Menguruskan hal ehwal berkaitan pentadbiran Bahagian Pembangunan Industri Asas Tani, seperti :-
 • Menguruskan perkara berkaitan keselamatan dan aset Bahagian Pembangunan Industri Makanan
 • .
 • Menjalankan Pemverifikasian Fizikal Aset Bahagian Pembangunan Industri Makanan.
 • Menyediakan Laporan Verifikasi yang telah dilaksanakan.
 • Terlibat dalam menyediakan Manual Prosedur Kerja & Fail Meja (MPKFM) bagi Bahagian Pembangunan Industri Makanan.
 • Menyelia dan memastikan sistem pemfailan dilaksanakan dengan baik oleh kerani bertanggungjawab.
 • Mengurus dan merekod urusan cuti serta pergerakan semua pegawai dan kakitangan.
 • Menyelia dan memastikan Sistem GOE-EDGMS digunakan dengan sepenuhnya oleh pegawai dan kakitangan.
 • Mengurus dan merekod pergerakan surat masuk dan surat keluar.

Aktiviti :

 1. Menyediakan laporan-laporan berkaitan Bahagian Pembangunan Industri Makanan yang diminta oleh Bahagian Perancang Korporat, Bahagian Kewangan & Akaun dll dan Laporan Tahunan Bahagian.
 2. Menyediakan maklumbalas-maklumbalas minit mesyuarat yang diperlukan oleh Bahagian Kewangan & Akaun, Kementerian Pertanian & Industri Asas Tani dll.
 3. Menyediakan Sasaran Kerja Tahunan (SKT) Bahagian.
 4. Sebagai Urusetia Mesyuarat Bulanan Bahagian.
 5. Urusetia Seminar Usahawan.
 6. Sebagai Urusetia Standard Operating Procedures (SOP).
 7. Menyediakan Direktori Produk  Industri Makanan.
 8. Menguruskan hal ehwal berkaitan peruntukan kewangan Bahagian.
 9. Membuat & menyediakan data risikan harga bahan mentah.
 10. Menguruskan perkara berkaitan percetakan seperti majalah usahawan, risalah, pamplet dan sebagainya.

 

Pembangunan Usahawan

 1. Memperkasakan usahawan industri IAT ke arah usahawan komersial dan berpendapatan tinggi
 2. Meningkatkan penglibatan golongan belia dan bumiputera dalam industri Agromakanan

Pembangunan Industri Pemprosesan

 1. Membangunkan Pusat Peprosesan Hasil Perikanan (PPHP) ke arah penarafan premis.
 2. Meningkatkan pegeluaran produk berasaskan hasil laut ke arah jaminan bekalan makanan melalui PPHP dan PKS.
 3. Membangunkan teknologi pemprosesan moden dengan kerjasama pihak swasta.

Pembangunan Perikanan Laut

 1. Menyediakan khidmat sokongan program perikanan tangkapan laut.
 2. Membangunkan teknologi perikanan tangkapan moden dengan kerjasama pihak swasta.
 3. Menyediakan maklumat zon potensi penangkapan ikan dari semasa ke semasa

Pembangunan Perniagaan

 1. Mengukuhkan rangkaian produk agar lebih berdaya saing dalam pasaran kompetetif
 2. Mewujudkan platform kerjasama perniagaan dan peluang pemasaran produk makanan berasaskan ikan dan hasilan ikan Menyediakan panduan pelaburan dan perundangan terkini pasaran dalam dan luar negara.

Hubungi Kami:

Bahagian Industri Makanan
Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia,
Aras 2, Wisma LKIM, Jalan Desaria,
Pulau Meranti, 47120 Puchong,
Selangor.

Tel:      03-8064 9000
Fax:    03-80603143