Close
Soalan Lazim
Maklum Balas
Hubungi Kami
Peta Laman

Bahagian Pembangunan Masyarakat Dan Pertubuhan Nelayan

Last updated : 14/01/2022

Seksyen Bantuan Nelayan

Unit Keselamatan dan Kebajikan Nelayan

 1. Menentukan dasar dan sumber kewangan bagi melaksanakan Program Elaun Sara Hidup Nelayan(ESHN) dan Tabung Bencana Alam dan Kebajikan Nelayan (TBKAN)
 2. Meluluskan permohonan baharu dan permohonan pembaharuan bagi Program Elaun Sara Hidup Nelayan (ESHN) tertakluk kepada semakan dan perakuan daripada LKIM Negeri
 3. Membuat pembayaran Program Elaun Sara Hidup Nelayan (ESHN) kepada nelayan yang berkelayakan
 4. Menyelaras proses pemutihan sepanjang masa keatas penerima elaun sara hidup nelayan
 5. Menyelaras Majlis Pembayaran Program Elaun Sara Hidup Nelayan (ESHN) secara tunai mengikut keperluan.
 6. Menguruskan Tabung Bencana Alam dan Kebajikan Nelayan (TBKAN) bagi nelayan yang ditimpa musibah
 7. Menyelaras caruman insuran kelompok nelayan / caruman ke PERKESO di bawah Skim Keselamatan Sosial Pekerjaan Sendiri (SKSPS) bagi nelayan yang berkelayakan (penerima ESH).
 8. Menyediakan laporan program-program yang dilaksanakan

 

Unit Subsidi Diesel/Petrol

 1. Merancang, melaksana dan menyelaras Skim Minyak Bersubsidi Diesel dan Petrol Nelayan
 2. Meluluskan permohonan baharu dan permohonan pembaharuan bagi Skim Minyak Bersubsidi Diesel dan Petrol Nelayan tertakluk kepada semakan dan perakuan daripada LKIM Negeri
 3. Menyelaras keperluan kuota diesel bersubsidi untuk keperluan nelayan bagi melaksanakan aktiviti penangkapan ikan.
 4. Mengawalselia dan memantau Pusat Jualan Diesel / Petrol Bersubsidi.
 5. Menyelaras pembukaan dan penutupan pusat jualandiesel/petrol bersubsidi.
 6. Mengurus dan menyelia laporan pelaksanaan minyak diesel/petrol bersubsidi.
 7. Memantau dan mengawal urusniaga diesel/petrol bersubsidi di Persatuan Nelayan.

 

Unit Bantuan Khas

 1. Menyelaras pelaksanaan Program Rezeki Tani bagi 7 buah negeri yang terlibat berdasarkan Garis Panduan yang telah disediakan dan arahan oleh Kementerian Pertanian dan Industri Makanan (MAFI)
 2. Merancang dan melaksanakan pemberian bantuan berasaskan perikanan (touch points) kepada nelayan yang berkelayakan dan makanan asas (foodbasket) berdasarkan situasi dan keperluan semasa
 3. Menyelaras pelaksanaan Program Tanaman Kontan Nelayan B40 berdasarkan Garis Panduan.
 4. Memantau dan menyediakan laporan bagi program-program yang dilaksanakan.

 

Seksyen Pembangunan Masyarakat Dan Pertubuhan Nelayan

Unit Pembangunan Masyarakat Nelayan

 1. Merancang program-program pembangunan sosial dan ekonomi nelayan dan keluarga nelayan meliputi isteri dan anak bagi merangsang pembentukan masyarakat nelayan yang mapan.
 2. Merancang aktiviti serta projek-projek ekonomi Kumpulan Nelayan seperti KUBENA dan KUNITA.
 3. Merancang program modal insan masyarakat nelayan seperti latihan/kursus/seminar/bengkel pengukuhan, keusahawanan dan peningkatan kemahiran komuniti nelayan.
 4. Penyelaras semua kursus/latihan/seminar/bengkel yang melibatkan golongan sasar di peringkat MOA (NATC) bagi pihak LKIM.
 5. Penyelaras program kerjasama (NBOS) dengan mana-mana kementerian/jabatan/agensi/NGO yang melibatkan masyarakat nelayan.
 6. Memantau dan penyediakan laporan berkaitan program/ aktiviti-aktiviti yang dilaksanakan.

 

Unit Pembangunan Pertubuhan Nelayan

 1. Membantu Persatuan Nelayan (PN) dalam merancang aktiviti ekonomi bagi tujuan memperkasakan PN.
 2. Memantau dan mengawalselia projek ekonomi yang telah dilaksanakan seperti projek akuakultur, agropelancongan dan sebagainya.
 3. Membantu PN dalam menentukan viability projek yang akan dilaksanakan
 4. Memantau laporan kemajuan bulanan dan menyediakan laporan prestasi tahunan PN.
 5. Membantu meningkatkan pengurusan PN ke arah pentadbiran yang cekap.
 6. Merancang dan melaksanakan kursus/latihan untuk Ahli Lembaga Pengarah dan kakitangan PN.
 7. Membantu PN dalam melancarkan urustadbir dan penyampaian perkhidmatan melalui pembinaan pejabat PN kepada PN yang daif, menaiktaraf pejabat dan peralatan/ kemudahan pejabat
 8. Mengenalpasti sumber kewangan bagi pelaksanaan Hari Peladang, Penternak dan Nelayan Peringkat Negeri (HPPNN) dan Hari Peladang, Penternak dan Nelayan Peringkat kebangsaan (HPPNK).
 9. Menyelaras pelaksananaan Konvensyen Peringkat Kebangsaan sempena HPPNK Bertindak sebagai sekteriat Pertandingan PNK Jaya dan Nelayan Jaya sempena HPPNK

 

Seksyen Perumahan Nelayan

Unit Perumahan Nelayan

 1. Merancang dan menentukan sumber peruntukan Program Khas Perumahan Nelayan
 2. Melaksana dan menyelaras Program Khas Perumahan Nelayan berdasarkan garis panduan.
 3. Memantau pelaksanaan Program Khas Perumahan Nelayan
 4. Menyediakan laporan berkaitan Projek Khas Perumahan Nelayan untuk kegunaan LKIM, Kementerian Pertanian dan Industri Makanan dan stakeholder.

 

Seksyen Dana Nelayan

Unit Dana Nelayan

 1. Merancang dan mengenalpasti sumber peruntukan Dana Nelayan dan Tabung Pembangunan Ekonomi Persatuan Nelayan
 2. Menyelaras keperluan Dana Nelayan dan Tabung Pembangunan Ekonomi Persatuan Nelayan untuk kemudahan nelayan dan Persatuan Nelayan.
 3. Menyelaras, mengurus dan memproses permohonan daripada nelayan dan Persatuan Nelayan
 4. Menyalur pinjaman Dana Nelayan dan Tabung Pembangunan Ekonomi Persatuan Nelayan kepada nelayan dan Persatuan Nelayan untuk menjalankan projek-projek ekonomi.
 5. Memantau dan menyediakan laporan pelaksanaan dan kemajuan projek serta prestasi bayaran balik.